VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉ  AUKCE ŠKOFIN č. 5/2018
Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují způsob a podmínky prodeje Vozidel v Internetové aukci vyhlašovatele obchodní veřejné soutěže, společnosti ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Praha 5, Pekařská 6, PSČ 155 00, IČO: 458 05 369, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11881 (dále jen „Aukce“). Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1. 7. 2014 a poslední aktualizace je z 25. 5. 2018. Aukce probíhá formou obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi vozidel ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník), a tyto všeobecné obchodní podmínky jsou současně podmínkami této soutěže.

Vydavatelem těchto všeobecných obchodních podmínek a organizátorem obchodní veřejné soutěže je společnost ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Praha 5, Pekařská 6, PSČ 155 00, IČO: 458 05 369, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11881 (dále jen „ŠkoFIN“). 

Článek č. 1Vymezení pojmů
Výdejní místo“ je místo, kde se nacházejí příslušná vozidla, která jsou nabízena k prodeji v Aukci. Výdejním místem je provozovna Porsche Inter Auto CZ, která se nachází na adrese Liberecká 12, 182 00 Praha 8 (dále jen „PIA“). Výdejním místem může být i jiné místo, které bude určené společností ŠkoFIN.
Vozidlem“ se rozumí nové nebo ojeté silniční motorové nebo přípojné vozidlo, které je nabízeno k prodeji v Aukci.
Aukce“ je obchodní veřejná soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi jednotlivých Vozidel uvedených v Nabídce vozidel. Předmětem smlouvy je koupě příslušného Vozidla za nejvyšší kupní cenu navrženou Účastníky aukce. Obchodní veřejná soutěž se koná formou internetové aukce na internetových stránkách http://aukce.vwfs.cz/, o které budou všichni Registrovaní dražitelé informování e-mailem nebo mohou jednotlivé Aukce najít v kalendáři Aukcí.
Nabídka vozidel“ je seznam vozidel nabízených k prodeji formou přímého prodeje a Aukce. Tento seznam je zveřejněn na internetových stránkách http://aukce.vwfs.cz/. U každého Vozidla v seznamu je uvedena, Vyvolávací cena a termín Aukce.
Karta vozidla“ je souhrn informací vztahujících se ke konkrétnímu Vozidlu. Obsahem karty jsou technické údaje o Vozidle, popis jeho technického stavu, Vyvolávací cena a termín Aukce. Tato karta má elektronickou podobu a je umístěna na internetových stránkách http://aukce.vwfs.cz/
Vyvolávací cenou“ se rozumí cena, za níž je Vozidlo nabídnuto v Aukci a současně je spodní hranicí pro podávání finančních nabídek Účastníků aukce. Tato cena obsahuje i administrativní poplatek za přihlášení vozidla na Vítězného účastníka aukce.
Kupní cenou“ se rozumí cena, kterou Vítězný účastník aukce nabídl v Aukci za koupi Vozidla a ŠkoFIN ji dle článku 3 odst. 10 těchto všeobecných obchodních podmínek potvrdil.
,,Registrovaným dražitelem“  je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb. nebo v  živnostenském rejstříku dle zákona č.  455/1991 Sb.,  jejíž podnikání není přerušeno či pozastaveno a které na základě její žádosti ŠkoFIN vytvořil vlastní uživatelský účet a přidělil jí přihlašovací údaje k tomuto účtu a tím jí umožnil účastnit se Aukce. Podmínkou pro vytvoření uživatelského účtu je souhlas společnosti ŠkoFIN a zároveň dodání ověřené plné moci opravňující společnost ŠkoFIN k registraci dražitele jako kupujícího předmětného vozidla (vzor této plné moci je k dispozici na http://aukce.vwfs.cz/)
Účastníkem aukce“ se rozumí Registrovaný dražitel, který podal nabídku na Kupní cenu nabízeného Vozidla.
Vítězným účastníkem aukce“ se rozumí Registrovaný dražitel, který podal nabídku na Kupní cenu nabízeného Vozidla, a tato nabídka do ukončení aukce daného Vozidla nebyla překonána jiným Účastníkem aukce.
Pokyny pro převzetí vozidla“ se rozumí e-mailová zpráva Vítěznému účastníkovi aukce obsahující sdělení o tom, za jakou částku bylo dané Vozidlo vydraženo a jakým způsobem je Vítězný účastník aukce povinen si Vozidlo převzít a uhradit kupní cenu.
Prodávajícím“ se rozumí ŠkoFIN, a to u vozidel, která jsou ve vlastnictví ŠkoFINu, nebo ke kterým má ŠkoFIN prokazatelné právo k nakládání a prodeji z titulu věřitelských úvěrů.
Kupujícím“ se rozumí vítězný účastník aukce, který splní podmínky dle těchto všeobecných obchodních podmínek.

Článek č. 2Nabídka Vozidel
1.Neurčí-li Prodávající jinak, budou pro Registrované dražitele se zájmem o vozidla zveřejněná v Nabídce vozidel tato vozidla připravena k nezávaznému prohlédnutí ve Výdejním místě, a to v době od zveřejnění Vozidla do dne konání Aukce. Prohlídky Vozidel se mohou uskutečnit pouze v provozní době Výdejního místa a to pouze po dohodě s příslušnými pracovníky Výdejního místa na telefonních číslech: 286 001 744 nebo 286 001 745.“
2.ŠkoFIN si vyhrazují právo vyřadit nebo vyjmout Vozidlo z Nabídky vozidel bez udání důvodu, a to kdykoliv od jeho zařazení do Nabídky vozidel do okamžiku zahájení internetové aukce. Vyjmutím nebo vyřazením Vozidla z Nabídky vozidel se rozumí okamžik, kdy je Vozidlo odstraněno z Nabídky vozidel na internetových stránkách http://aukce.vwfs.cz/. Vyjmutím Vozidla z Nabídky vozidel nevzniká Registrovaným dražitelům ani třetím osobám nárok na jakoukoliv finanční ani jinou náhradu.
 
Článek č. 3Prodej Vozidel v Aukci
1.Aukce probíhá na internetových stránkách http://aukce.vwfs.cz/a nakupovat Vozidla v této Aukci jsou oprávněni pouze přihlášení Registrovaní dražitelé.
2.Přihlašovací údaje do systému internetových aukcí jsou důvěrné a Registrovaný dražitel není oprávněn je poskytnout 3. osobě. V případě nedodržení této podmínky bude dražiteli přístup do internetových aukcí odebrán.
3.Má se za to, že zájemci o nabízená Vozidla měli dostatečný časový prostor seznámit se s těmito Vozidly na Výdejním místě (jak prostřednictvím internetové prezentace, tak osobní prohlídkou vozidla) a své finanční nabídky podávají s vědomím, že znají technický a právní stav těchto Vozidel.
4.Nabídka vozidel pro danou Aukci, je zveřejněna na internetových stránkách http://aukce.vwfs.cz/v den konání dané Aukce, nejpozději však 6 hodin před zahájením této Aukce. Vozidla jsou nabízena ke koupi dle pořadí uvedeného v této nabídce.
5.Aukce začíná ve stanovený den a hodinu a účastnit se jí mohou pouze Registrovaní dražitelé přihlášení na internetových stránkách http://aukce.vwfs.cz/zadáním přihlašovacích údajů. Do Aukce je možné vstupovat pouze v den jejího konání z hlavní stránky.
6.Vozidla se draží v Aukci postupně podle aukčních čísel.
7.Registrovaní dražitelé mají možnost podávat své návrhy na uzavření smlouvy v průběhu konání Aukce formou podání nabídky na Kupní cenu. Podá-li Účastník aukce nabídku na Kupní cenu vozidla, pak souhlasí se všemi ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a je touto nabídkou vázán a nemůže ji již vzít zpět. Má se za to, že okamžikem podání nabídky předložil Účastník aukce závazný a neodvolatelný návrh na Kupní cenu.
8.Aukce každého vozidla začíná jeho 10sekundovým představením, po němž začne probíhat samotná aukce daného vozidla. Nejnižší možná nabídka na Kupní cenu je rovna výši Vyvolávací ceny. Poté je možné přihazovat v rozpětí minimálního případně maximálního příhozu. Podání nabídky se provádí kliknutím na tlačítko „Nabídnout“ nebo prostřednictvím funkce Kup teď. Od přijetí poslední nabídky mají přihlášení Registrovaní dražitelé časový interval, který je uveden na kartě vozu, pro podání vyšší nabídky. Každému Účastníkovi aukce se vždy zobrazuje informace, zda jeho nabídka je nejvyšší či nikoliv. V případě, že v časovém intervalu, který je uveden na kartě vozu, od podání poslední nabídky na Kupní cenu žádný účastník aukce nepodá vyšší nabídku, stává se Vítězným Účastníkem aukce ten Účastník aukce, který podal poslední nejvyšší nabídku na Kupní cenu.
9.Vyrozumění ostatních Účastníků aukce ve smyslu § 1779 Občanského zákoníku, kteří v soutěži na uzavření smlouvy na koupi konkrétního Vozidla neuspěli, že jejich návrhy byly odmítnuty, probíhá tak, že po skončení Aukce tohoto Vozidla, nedostanou potvrzení o vydražení vozidla.
10.Vítěznému účastníku aukce bude neprodleně po ukončení celé Aukce zaslán e-mail obsahující seznam Vozidel, u nichž nabídl tento Účastník aukce nejvyšší Kupní cenu.
11.Výsledky Aukce jsou platné v okamžiku, kdy ŠkoFIN zašle Vítěznému účastníku aukce Pokyny pro převzetí vozidla. ŠkoFIN si vyhrazuje v souladu s § 1778 odst. 2 Občanského zákoníku právo odmítnout všechny předložené návrhy Účastníka aukce na Kupní cenu Vozidla. V případě, že ŠkoFIN nepotvrdí výše uvedeným způsobem Vítěznému účastníkovi aukce platnost ukončené Aukce do 24 hodin od jejího skončení, má se za to, že ŠkoFIN, jakožto vyhlašovatel obchodní veřejné soutěže, využívá svého práva k odmítnutí předložených návrhů Účastníka aukce na Kupní cenu Vozidla. V takovém případě nemá Vítězný účastník aukce nárok na náhradu případně vzniklé škody ze strany ŠkoFIN.
12.Vítězný účastník, kterému ŠkoFIN zaslal Pokyny pro převzetí vozidla (viz článek 3.11. všeobecných obchodních podmínek), je oprávněn a současně povinen do pěti pracovních dnů ode dne konání Aukce, splnit podmínky uvedené v Pokynech pro převzetí vozidla, převzít Vozidlo za současného podepsání Protokolu o předání a převzetí předmětu koupě. Nesplnění některé z takových podmínek ze strany Vítězného účastníka, zakládá právo ŠkoFIN odstoupit od prodeje předmětného vozidla.
13.V případě, že si Vítězný účastník aukce nevyzvedne vozidlo ve stanovené lhůtě má ŠkoFIN právo účtovat za takto nevyzvednuté vozidlo, při jeho odběru, parkovné a to ve výši Kč 80,- bez DPH za každý následující den od pátého dne od odeslání pokynů pro odebrání vozidla do data fyzického odebrání vozidla na Výdejním místě včetně.
14.V případě, že Vítězný účastník odmítne vozidlo bez závažného důvodu odebrat, může mu být udělena smluvní pokuta ve výši až 10.000,- Kč, případně mu může být po odsouhlasení s vyhlašovatelem Aukce odebrán přístup do systému internetových aukcí.
15.ŠkoFIN neodpovídá za škodu ani jinou újmu, která Účastníkovi aukce vznikla tím, že Aukce byla přerušena, neproběhla řádně či vůbec v důsledku výpadků nebo přetížení internetové sítě či z jiných důvodů zásahu vyšší moci.
16.ŠkoFIN neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti internetového aukčního systému Aukce jeho služby a zabezpečení. Je v zájmu ŠkoFIN poskytovat veškeré služby a funkce aukčního systému Aukce co možná v maximální kvalitě a úrovni.
17.ŠkoFIN nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu nebo osobních dat Registrovaného dražitele třetí osobou, pokud Registrovaný dražitel sdělil přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup. ŠkoFIN má právo považovat jakoukoliv osobu, která se přihlásí na internetových stránkách http://aukce.vwfs.cz/zadáním platných přihlašovacích údajů za Registrovaného dražitele, jemuž tyto přihlašovací údaje byly přiděleny.
18.Pokud chce Registrovaný dražitel financovat nákup Vozidla formou leasingu nebo úvěru, je povinen se před zahájením aukce informovat u ŠkoFINu o možnosti takovéhoto způsobu financování.

Článek č. 4 Další ustanovení
1. ŠkoFIN zajistí zápis změn údajů v registru silničních vozidel. Vozidlo bude vždy převedeno na Vítězného účastníka aukce. Po provedení změny údajů v registru silničních vozidel a po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího zašle ŠkoFIN TP Kupujícímu poštou doporučeně. K vozidlům, u nichž není možné z důvodu neplatné STK nebo jiné skutečnosti provést registraci na kupujícího, obdrží kupující veškeré doklady, aby případně mohl provést změnu údajů v registru silničních vozidel.
 
Článek č. 5 Fakturace a převzetí vozidla
1.Fakturaci kupní ceny provádí společnost ŠkoFIN, se splatností 15 dní.
2.Koncernový obchodník si může vozidlo převzít nejdříve 5 pracovních dní po fakturaci kupní ceny.
3.Nekoncernový obchodník si může vozidlo převzít až po zaplacení kupní ceny a uplynutí 5 pracovních dní.
4.Registrace vozidla bude provedena ze strany ŠkoFINu do 10 pracovních dní po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.
5.V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.  Splatnost kupní ceny se řídí splatností daňového dokladu (faktury), ve kterém prodávající vyúčtuje kupujícímu kupní cenu. Právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy a na náhradu škody tím není dotčeno.
 
Článek č. 6 Reklamační řád
1.Povinnosti Vítězného účastníka aukce (dále jen „Kupující“):
Kupující je povinen vozidlo při převzetí prohlédnout a zkontrolovat. Stav jednotlivých technických skupin vozidla v době převzetí není možné následně reklamovat. Kupující je povinen převzít vydražené vozidlo na Výdejním místě a to tak, že vozidlo odebere přímo Vítězný účastník aukce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi stavem vozidla popsaným v protokolu o předání vozidla a skutečným stavem vozidla je povinen o tom neprodleně informovat prodávající a to ještě před odběrem vozidla.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat následujícími způsoby:
a)Na e-mailovou adresu remarketing@vwfs.cz;
b)Poštou na adresu prodávajícího;
c)Osobně v sídle ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 6, 155 00 Praha 5 a to písemnou formou.
Kupující je povinen uvést:
a)Evidenční číslo vozidla (číslo faktury);
b)Doložit doklad o vlastnictví vozidla (předávací protokol, doklad o zaplacení faktury, daňový doklad);
c) Uvést a popsat reklamovanou závadu (na základě žádosti prodávajícího je kupující povinen předložit písemnou dokumentaci k reklamované závadě).
 
2.Povinnosti prodávajícího:
Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného prodlení a o výsledku reklamace vyrozumí kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
3.Všeobecná ustanovení reklamačního řádu:
Ke každému zboží je přikládán protokol o předání vozidla (dále faktura, daňový doklad). Kupující si je vědom, že kupuje vozidlo použité a souhlasí s jeho aktuálním stavem, což potvrzuje případným vítězným příhozem do aukce a následně podpisem předávacího protokolu. Kupující nebude až do vyřešení reklamace s vozidlem nakládat ve smyslu opravy vozidla, stanovení ceny opravy vozidla, a zdrží se takových kroků, které by zapříčinily vznik jakýchkoliv dodatečných nákladů. Veškeré kroky související s vozidlem, na které je podána reklamace, bude kupující s prodávajícím konzultovat a společně se dohodnou na dalším postupu. Náklady vzniklé porušením tohoto ustanovení nebude ŠkoFIN hradit. Reklamace zaniká:
Vypršením záruční doby výrobce, porušením podmínek provozu nebo běžné údržby, používáním vozidla v rozporu s dokumentací, zejména návodem k obsluze, nebo všeobecnými zásadami.
 
Článek č. Zpracování osobních údajů
1.Společnost ŠkoFIN v souvislosti s Aukcí a za účelem řádného průběhu Aukce zpracovává osobní údaje Registrovaných dražitelů. Osobní údaje Registrovaných dražitelů jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Společnost ŠkoFIN zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
2.Osobní údaje zpracovávané dle předchozího článku 7.1. těchto všeobecných obchodních podmínek zahrnují zejména údaje, které Registrovaný dražitel vyplní v rámci formuláře na internetových stránkách http://aukce.vwfs.cz/(dále jen „Formulář“) při registraci či které poskytne v rámci vzájemné komunikace mezi ním a společností ŠkoFIN.
3.  V souvislosti s registrací souhlasí osoba vyplňující Formulář zatržením příslušného pole pod Formulářem s tím, aby společnostŠkoFINpři shromažďování údajů o jeho osobězpracovala také fotokopii jeho dokladutotožnosti, tj. fotokopii občanského průkazu, a to za účelem ověření jehototožnosti a správnosti identifikačních údajů. Fotokopie dokladu totožnosti slouží pouze pro prvotní ověření totožnosti a nebude společnostíŠkoFIN po provedení ověření totožnosti dále žádným způsobem zpracovávána ani uchovávána.Pokudzájemce o registraci nesouhlasís poskytnutím kopieprůkazu totožnosti, je možné, že společnost ŠkoFINnebude schopna ověřit jehoidentitu a provést registraci.
4.Registrovaný dražitel vyplněním a odesláním Formulář při registraci potvrzuje pravdivost všech údajů zadaných na tomto Formuláři. Poskytnutí všech údajů uvedených v rámci Formuláře je zcela dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí znemožňuje identifikaci konkrétní osoby, která se chce stát Registrovaným dražitelem a znemožňuje tak provedení registrace.
5.Společnost ŠkoFIN je oprávněna zpracovávat osobní údaje Registrovaného dražitele automatizovaně i manuálně, a to jak vlastními silami, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne společnost ŠkoFIN Registrovanému dražiteli na vyžádání.
6.Osobní údaje poskytnuté Registrovaným dražitelem dle odstavce 7.2 těchto všeobecných obchodních podmínek budou společností ŠkoFIN zpracovány a uchovány po dobu existence účtu Registrovaného dražitele založeného prostřednictvím Formuláře.
7.Společnost ŠkoFIN v případě nečinnosti účtu Registrovaného dražitele delší nežli 11 měsíců takovéhoto dražitele obešle notifikačním emailem s upozorněním o následné blokaci, která proběhne ze strany společnosti ŠkoFIN po uplynutí 30 dnů, od zaslání upozornění. Po zablokování účtu Registrovaného dražitele budou osobní údaje uchovány po dobu dalších 12 měsíců.
V případě, že mezi Vámi a Společností bude uzavřena Smlouva, udělujete tento souhlas na dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a na dobu dalších 11 let od data ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.
8.Poskytnutím e-mailové adresy či telefonního čísla společnosti ŠkoFIN Registrovaný dražitel souhlasí s tím, aby s ním v souvislosti s jeho registrací na internetových stránkách http://aukce.vwfs.cz/a dále po celou dobu trvání jeho vztahu se společností, společnost ŠkoFIN komunikovala v rámci kteréhokoliv smluvního vztahu, na základě kterého Registrovanému dražiteli společnost ŠkoFIN poskytuje své produkty či zprostředkovává související produkty, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Společnost ŠkoFIN Registrovanému dražiteli tedy může zasílat veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující jeho osobní údaje, jakož i Registrovaného dražitele také informovat či s Registrovaným dražitelem jinak komunikovat v souvislosti s jeho smlouvami skrze tyto prostředky komunikace na dálku uvedené výše (tzn. e‑mailem a/nebo SMS).
9.Registrovaný dražitel jako subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů, jež může uplatnit vůči společnosti ŠkoFIN. Registrovaný dražitel má taktéž právo podat stížnost proti zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
10.Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti ŠkoFIN je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
e-mailová adresa:   DPO@vwfs.cz
telefonní číslo:         +420 224 992 410
poštovní adresa:      zasílejte „k rukám DPO“ na adresu Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5
11.Kompletní informace o tom, jak Společnost zpracovává osobní údaje, je možné nalézt v dokumentech „Zásady zpracování osobních údajů“, které jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti www.vwfs.cz/privacy.
 
Článek č. 8Závěrečná ustanovení
1.Aukce se neřídí zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, ani zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, části VI, hlava IV (prodej movitých věcí v soudní dražbě) a tyto zákony se na tuto Aukci nevztahují. V případě, že se v těchto všeobecných obchodních podmínkách vyskytují pojmy shodné či obdobné s pojmy v těchto právních předpisech, mají pouze pracovní význam pro účely Aukce.
2.ŠkoFIN si vyhrazuje právo ve smyslu § 1774 Občanského zákoníku tyto všeobecné obchodní podmínky měnit nebo zrušit, přičemž změnu nebo zrušení je povinna zveřejnit stejným způsobem, kterým byly vyhlášeny tyto podmínky.
3.Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách http://aukce.vwfs.cz/
4.V případě, že by některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí všeobecných obchodních podmínek.